Условия за ползване

Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.spektarkeramik.com.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Спектър Керамик“ ООД, ЕИК 112061179, наричано за краткост „Спектър Керамик“ и Посетителите на уеб-сайта www.spektarkeramik.com, наричан за краткост „Сайтът“.

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Спектър Керамик:

Наименование: „Спектър Керамик“ ООД
ЕИК: 112061179
Седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Брацигово, гр. Брацигово 4579, ул. Крум Партъчев № 2
Данни за кореспонденция: област Пазарджик, община Брацигово, гр. Брацигово 4579, ул. Крум Партъчев № 2, e-mail: spektarkeramik@dir.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 1802/915 35 1502/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Спектър Керамик предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Спектър Керамик, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Спектър Керамик и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Спектър Керамик.

(2) Изображенията в Сайта на Спектър Керамик и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Спектър Керамик не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Спектър Керамик.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Спектър Керамик, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Спектър Керамик не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Спектър Керамик върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Спектър Керамик предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Спектър Керамик не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Спектър Керамик на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Спектър Керамик по всяко време, като Спектър Керамик своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Спектър Керамик.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Спектър Керамик предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целевите от Посетителите резултати.

(2) Спектър Керамик не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Спектър Керамик не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ПОРЪЧКА И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 9. Заявка за закупуване на продукти може да бъде направена без регистрация в системата. Преди да бъде изпратена поръчката към нас, има стъпка, в която трябва да бъдат коректно попълнени данните за доставка. Спектър Керамик НЯМА да изпълни Вашата заявка, когато предоставените данни не са достоверни.

Чл. 10. При липса на наличност от дадена стока Спектър Керамик си запазва правото да откаже поръчката.

Чл. 11. Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на Спектър Керамик към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Чл. 12. Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 13. Спектър Керамик си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

VIII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 14. При поръчка от сайта www.spektarkeramik.com потребителя заплаща поръчания от него артикул с наложен платеж.

IX. ДОСТАВКА

Чл. 15. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя.

Чл. 16. Доставката се извършва в срок от 1-15 работни дни с куриерски фирми Еконт и Спиди според тяхната актуална тарифа . При извънредни обстоятелства Спектър Керамик си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя. Възможно е някои продукти да не са налични и да бъде необходимо технологично време за изработката им.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Спектър Керамик при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 18. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2019 г.

Свързани страници: